Niniejsza strona internetowa, oraz powiązane z nią strony zarządzane są przez Hachette Polska Sp. Z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30,
Nr KRS 0000038090, NIP: 521-10-17-253, Regon: 011131802. Wysokość kapitału zakładowego: 2 774 000,00 zł.

Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza akceptację następujących warunków, bez żadnego wyjątku. Hachette zastrzega sobie prawo zmianywarunków użytkowania w dowolnym czasie.

1. Prawa autorskie
 
Za wyjątkiem materiałów będących własnością intelektualną stron trzecich, zawartość niniejszej strony jest chronioną prawem własnością Hachette. Reprodukcja, publikacja i dystrybucja części lub całości materiałów zawartych na stronie, jest dozwolona wyłącznie za pisemną zgodą Hachette, lub podmiotu posiadającego prawa do materiału.
 
2. Znaki towarowe
 
Tytuły kolekcji Hachette są niezarejestrowanymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Hachette Polska
Sp. z o.o.. Nazwy produktów, znaki handlowe, nazwy firm oraz logo pojawiające się na stronie są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Nie można wykorzystywać znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie bez pisemnej zgody Hachette Polska Sp. z o.o., albo innego właściciela danego znaku.
 
3. Ograniczona odpowiedzialność
 
Chociaż Hachette dokłada starań, aby informacje publikowane na stronie były poprawne i aktualne, Hachette Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje za te informacje żadnej odpowiedzialności, tak samo jak za działania inicjowane po zapoznaniu się nimi.

4. Linki do stron
 
Linki i wszelkie odnośniki do stron internetowych, usług i produktów, oferowanych przez strony trzecie są publikowane tylko i wyłącznie dla wygody użytkownika. Hachette nie kontroluje zawartości takich stron. Hachette Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje na nich zawarte, bez względu na publikację odnośników. Odnośnik do strony innego podmiotu, zamieszczony na stronie Hachette nie stanowi zachęty ani nie świadczy o akceptacji zawartości strony innego podmiotu przez Hachette Polska Sp. z o.o..
 
5. Transmisja danych
 
Hachette dokłada starań, aby chronić Waszą prywatność stosując politykę prywatności [link], lecz internetowa transmisja informacji (także za pomocą poczty internetowej) nie jest bezpieczna i może skutkować stratą, przechwyceniem, lub modyfikacją danych. Hachette nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym finansowe) poniesione wskutek transmisji danych przez Internet, w tym wskutek komunikacji e-mailowej z Hachette mogącej zawierać dane osobowe, lub informacje niejawne.
 
6. Wirusy
 
Hachette Polska Sp. z o.o. zaleca instalację odpowiedniego oprogramowania antywirusowego, lub zabezpieczającego, przed rozpoczęciem pobierania danych ze strony. Hachette nie kontroluje zawartości stron na które można wejść za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego. Hachette Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za wirusy przekazane poprzez otwarcie strony Hachette, lub poprzez wejście na którąkolwiek ze stron do których zamieszczono odnośniki i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty i szkody (w tym finansowe) wynikające z obecności wirusa na stronie Hachette lub którejkolwiek z zalinkowanych stron.
 
7. Prawo
 
Wszelkie spory związane z użytkowaniem strony Hachette będą rozwiązywane zgodnie z zasadami polskiego prawa przez polskie sądy.
 
8. Pytania?
 
W przypadku pytań lub niejasności związanych z zasadami korzystania ze strony, prosimy  o kontakt.

 1. Hachette dokłada wszelkich starań aby chronić Państwa prywatność. Dział "Polityka prywatności" ma na celu wyjaśnienie sposobu wykorzystania zbieranych danych, metod umożliwiających państwu ograniczenie zakresu ich wykorzystania oraz procedur stosowanych do ich ochrony.
 
2. Do realizacji zamówień potrzebne są nam następujące dane: imię, nazwisko, adres pocztowy, e-mailowy, numer telefonu.
 
3. Hachette Polska Sp. z o.o.. będzie zarządzał wszelkimi danymi osobowymi, które zostaną przesłane przez Klienta. Dane zostaną użyte do realizacji zamówienia i/lub dostarczenia wybranych usług. W ramach realizacji zamówień i usług, dane zostaną przekazane wykonawcom i od czasu do czasu innymautoryzowanym przez nas partnerom.
 
4. Powinni nas państwo informować o wszelkich zmianach danych osobowych, tak aby zawsze były one aktualne. Ĺťeby poinformować nas o zmianie danych, prosimy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem (22) 48 75 333 lub 608 921 455, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (koszt połączenia według cennika operatora).
 
5. Nie używamy plików cookies (definicja poniżej) do zbierania informacji o użytkownikach strony i nie będziemy zbierali informacji innych niż te niezbędne do procesów administracyjnych serwera oraz na potrzeby opisane powyżej.
 
6. Pliki cookies - wiadomości przekazywane przeglądarce przez serwer sieciowy. Informacje te są póĹşniej przechowywane przez przeglądarkę w pliku nazwanym cookie.txt. Za każdym razem, gdy przeglądarka łączy się z serwerem, wiadomość jest odsyłana. Główną funkcją pliku cookie jest identyfikacja użytkownika i personalizacja treści prezentowanych na stronie. Może to być na przykład wyświetlenie imiennego powitania. Strony wykorzystujące cookies zazwyczaj wymagają podania danych takich jak imię, adres e-mailowy oraz zainteresowania.
 
7. W przypadku sprzedaż lub połączenia się naszej firmy z inną, Wasze dane mogą zostać ujawnione naszym doradcom oraz potencjalnym klientom oraz ich doradcom i zostaną przekazane nowemu właścicielowi firmy.

 Przekazując nam swoje dane osobiste, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie ich według zasad wyznaczonych przez zaprezentowaną powyżej politykę prywatności. Jeśli polityka prywatności zostanie zmieniona, wszystkie zmiany będą opublikowane na tej stronie, tak, aby zawsze mieli Państwo świadomość jakie dane są gromadzone i w jaki sposób są wykorzystywane. Kontynuacja użytkowania tego serwisu będzie równoznaczna z akceptacją zmian.

Wprowadzenie
 
Niniejsze zasady użytkowania dotyczą Usługi Pobierania udostępnionej przez stronę www.kolekcjakomiksow.pl, wielkakolekcjakomiksow.pl lub kultowekomiksy.pl. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem i w przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z zawartymi w nimi zasadami i warunkami zaprzestanie korzystania ze strony.

Zamawianie usług
 
1. Wprowadzenie
Prosimy o zwrócenie uwagi na pewne słowa i zwroty dotyczące "Warunków sprzedaży", które zawarto w Warunku 11. Niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z Warunkiem 11.
 
2. Zaprosznie do rokowań
Każde zamówienie Prenumeraty z Kolekcji prezentowanej na stronie zostanie uznane za ofertę zakupu Prenumeraty podlegającą niniejszym warunkom, a nie za akceptację oferty sprzedaży i/lub dostarczenia produktu przez Hachette.
 
3. Podstawa sprzedaży
   1. Zamawiając Prenumeratę, akceptują państwo niniejsze Warunki.
   2. Niniejsze Warunki, wraz z pozostałymi zasadami przedstawionymi na tej stronie regulują każdą umowę
       Sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem, a Hachette.
 
4. Zamówienia
   1. Złożone zamówienie może zostać uznane za przyjęte dopiero po pisemnym potwierdzeniu go przez Hachette
       drogą e-mailową. Umowa zostanie zawarta w Polsce w chwili przesłania przez Hachette e-maila
       potwierdzającego przyjęcie zamówienia.

   2. Zamówienia od osób poniżej osiemnastego roku życia będą odrzucane. Rozpatrzone zostaną jedynie                            w przypadku zgody rodziców.

   3. W pierwszej przesyłce otrzymają Państwo odpowiednio 2 i 3 numer lub 3,4 i 5 (w tym jeden wybrany numer
       gratis). W drugiej przesyłce otrzymają Państwo odpowiednio 4 i 5 numer lub 6, 7. W kolejnej przesyłce
       w obu wariantach otrzymają Państwo kolejne dwa numery. W przypadku trzech pierwszych przesyłek
       dołączone będą wybrane Prezenty dla prenumeratorów.

   4. W każdej chwili mogą Państwo anulować Prenumeratę kontaktując się z nami listownie lub telefonicznie.
       Zatrzymają Państwo wszystkie Prezenty. Nie zostanie pobrana od Państwa należność za rzeczy niedoręczone.

   4.5 Jeśli z jakichś przyczyn zdecydują się Państwo zwrócić numer Kolekcji, należy zrobić to w ciągu 14 dni od jego
       otrzymania, na następujący adres:

              Hachette Polska Sp. z o.o.
              Skrytka pocztowa nr 50
              UP Wieliczka
              ul. Legionów 3
 
5. Cena Prenumeraty
   1. Cena numeru w zamówieniu prenumeraty, podanym na stronie.

   2. Wszystkie ceny podane na stronie zawierają opłaty za opakowanie i przesyłkę na terenie Polski oraz wszelkie
       podatki.
 
6. Sposób płatności
   1. Jeżeli nie zostało to sprecyzowane inaczej, płacą państwo przy/po odbiorze przesyłki.

   2. Można płacić: przelewem, wpłata na poczcie.

   3. Wszystkie wysłane produkty pozostają własnością Hachette do czasu, przekazania należności. Przelewy nie
       będą uznawane za dokonaną płatność do czasu zaksięgowania ich na koncie Hachette. Do momentu otrzymania        pełnej płatności, Hachette może żądać zwrócenia produktu na koszt klienta.
 
7. Dostawa
Hachette podejmie działania mające zagwarantować terminową dostawę z częstotliwością: 1 paczka w miesiącu. Numery Kolekcji będą wysyłane pocztą lub kurierem. Pomimo powyższego, Hachette nie odpowiada za opóĹşnienia, bez względu na ich przyczynę.

8. Odpowiedzialność
   1. Jeśli powiadomią Państwo Hachette (zgodnie z Warunkiem 10.2) o faktycznym defekcie dotyczącym jakości, lub
       stanu w jakim otrzymali Państwo produkt, Hachette bez dodatkowych opłat wymieni numer Kolekcji.

   2. Jeżeli Hachette nie będzie w stanie dostarczyć Państwu numerów kolekcji z przyczyn niezależnych od Hachette        i jeśli stan ten utrzyma się przez okres trzech miesięcy, Prenumeratę mogą zerwać Państwo, lub Hachette
       w trybie natychmiastowym. Wszystkie opłaty za numery, które nie zostały jeszcze dostarczone zostaną Państwu
       zwrócone.

   3. Hachette ma ograniczoną odpowiedzialność dotyczącą użytkowania tej strony.

   4. Niniejsze warunki nie ograniczają Państwa praw do reklamowania wadliwych, lub mylnie opisanych produktów.
 
9. Anulowanie
W przypadku nie otrzymania płatności w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki Hachette może anulować Prenumeratę nie powiadamiając o tym Zamawiającego.
 
10. Ogólne
   1. Opis Prenumeraty nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa polskiego. Oferta Prenumeraty ważna jest
       do 31.01.2013r. Po wyznaczonym terminie dostępne tylko numery bieżące.

   2. Hachette dołoży starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane szybko i efektywnie. W przypadku braku
       satysfakcjonującego dla Państwa rozwiązania sporu, mogą państwo oddać sprawę do odpowiedniego sądu na
       terenie Polski. Umowa podlega prawu polskiemu.
 
11. Interpretacja
"Warunki" - opis zasad Prenumeraty, przedstawiony na stronie: Zasady użytkowania i opis Prenumeraty.
"Umowa" - umowa zawarta na podanych warunkach i dotycząca Prenumeraty.
"Prenumerata" - prenumerata Wielkiej kolekcji komiksów Marvela opisanej na niniejszych stronach, którą Hachette
       dostarczy na podanych warunkach.
"Hachette" - Hachette Polska Sp. z o.o.
"Kolekcja" - numery Wielkiej kolekcji komiksów Marvela, publikowane przez Hachette i opisane na tej stronie.
"Strona" - strona internetowa, której adres to: www.kolekcjakomiksow.pl, www.wielkakolekcjakomiksow.pl,
       www.kultowekomiksy.pl  "Pisemnie," "Na piśmie" - faksem, e-mailem lub podobnymi środkami komunikacji.


Prenumerata na zasadach
promocyjnych zakończona.

Celem złożenia zamówienia, prosimy o kontakt
z Biurem Obsługi Klienta: (22) 48 75 333


 
Regulamin